กปภ. ร่วมใจปลูกป่าสร้างโป่งให้ช้างกุยบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมใจปลูกป่าสร้างโป่งให้ช้างกุยบุรี

18 กันยายน 2562


กปภ. ร่วมใจปลูกป่าสร้างโป่งให้ช้างกุยบุรี

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรม "2 มือร่วมใจสร้างป่าให้ช้างกุยบุรี" ภายใต้โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) พร้อมด้วยพนักงานร่วมใจปลูกป่าต้นน้ำและสร้างโป่งให้ช้างป่า ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกพนักงาน รวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พร้อมช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

 
เลื่อนขึ้นข้างบน