กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดประชุม WSP เพื่อขับเคลื่อนระบบผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดประชุม WSP เพื่อขับเคลื่อนระบบผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

05 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดประชุม WSP เพื่อขับเคลื่อนระบบผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

นายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย มอบหมายพนักงานในสังกัด นายณรงค์ชัย ใจห้าว หัวหน้างานผลิตและทีมงาน ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับ Water Safety Plan : WSP เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก โดยให้ความสำคัญในการติดตามตรวจสอบขั้นตอน การผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน วิธีดำเนินการ เน้นการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีการ บริหารจัดการความ เสี่ยง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตั้งแต่แหล่งน้ำจากต้นน้ำ ในกระบวนการผลิตจ่าย น้ำประปาจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ โดยประชุมในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน