การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม " โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม " โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง"

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์จัดกิจกรรม " โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง"

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกับหัวหน้างาน- พนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม " โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกบ้านใน ณ โรงกรองน้ำวิภาวดีและน้ำตกบ้านใน ที่เป็นแหล่งท้องเที่ยวของชุมชน ให้สะอาด สวยงาม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน