การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม “กปภ. รวมพลังจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม “กปภ. รวมพลังจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

05 สิงหาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม “กปภ. รวมพลังจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม "กปภ. รวมพลังจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ บริเวณ คลองจันดี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชโดยร่วมกันเก็บขยะที่กีดขวางทางน้ำ และลอกขยะบริเวณข้างคลอง เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกตลอดสาย และประชาชนที่อยู่ปลายน้ำได้ใช้น้ำโดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน