โครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


      กปภ.มุ่งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยได้ดำเนินการ"โครงการน้ำประปาดื่มได้" เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง กปภ.ได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้มีความสะอาดจนสามารถใช้บริโภคได้โดยตรงจากก๊อกอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในราคาไม่แพง เพียงลิตรละ 1 สตางค์เท่านั้นนอกจากนี้โครงการน้ำประปาดื่มได้ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปาของ กปภ.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้รองรับกับระบบการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 185

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 185
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี และ หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 184

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 184
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณถนนคนเดิน (ถนนเซาะกราว) และบริเวณตลาดไนท์บาซาร์ บุรีรัมย์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 183

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 183
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านแพ และหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแพ จ.ราชบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 182

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 182
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศรับรอง : วันที่ 19 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 181

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 181
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองบัวละเหว และโรงเรียนหนองบัวละเหววิทยาคาร

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 180

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 180
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 179

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 179
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จ.นครราชสีมา
ประกาศรับรอง : วันที่ 9 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะหนองกรด และสวนสาธารณะโนนนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 178

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 178
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จ.สงขลา
ประกาศรับรอง : วันที่ 2 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี และบริเวณสนามกีฬาอำเภอนาทวี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 177

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 177
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 1 กันยายน 2559
จุดบริการรับรอง : โรงเรียนท่าชนะ และบริเวณหอนาฬิกาหลังสถานีรถไฟอำเภอท่าชนะ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 176

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 176
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน จ.เชียงราย
ประกาศรับรอง : วันที่ 25 สิงหาคม 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอวังเหนือ และบริเวณด้านหน้าเทศบาลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 175

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 175
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 มกราคม 2559
จุดบริการรับรอง : บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ และบริเวณสระน้ำหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 174

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 174
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จ. ลพบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 กันยายน 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร และเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 173

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 173
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร จ. มุกดาหาร
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 กันยายน 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง ถ.สำราญชายโขง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ด้านหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร และหน้าประตู 6 ก่อนลงตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 172

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 172
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสวนผึ้ง จ. ราชบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 กันยายน 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีและหน้าโรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 171

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 171
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร จ. สกลนคร
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 กันยายน 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และบริเวณสนามมิ่งเมือง หน้าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 170

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 170
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา จ. สงขลา
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 กันยายน 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเดา และบริเวณโรงเรียนเทศบาลอำเภอสะเดา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 169

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 169
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก จ. สุโขทัย
ประกาศรับรอง : วันที่ 1 กันยายน 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 168

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 168
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จ. กระบี่
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 สิงหาคม 2558
จุดบริการรับรอง : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณสำนักงานของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 167

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 167
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จ.ขอนแก่น
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 สิงหาคม 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนชุมชนโพนสว่างดอนโมง และจุดที่สองบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม. 8 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 166

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 166
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศรับรอง : วันที่ 13 สิงหาคม 2558
จุดบริการรับรอง : บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และบริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 165

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 165
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 กันยายน 2557
จุดบริการรับรอง : สนามกีฬาเทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 164

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 164
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 19 กันยายน 2557
จุดบริการรับรอง : ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 163

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 163
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ประกาศรับรอง : วันที่ 8 กันยายน 2557
จุดบริการรับรอง : สวนสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 162

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 162
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาอำนาจเจริญ
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 กันยายน 2557
จุดบริการรับรอง : สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี(ศาลหลักเมือง) อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 161

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 161
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ประกาศรับรอง : วันที่ 29 สิงหาคม 2557
จุดบริการรับรอง : ลานสวนสุขภาพศาลาลอย เทศบาลตำบลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 160

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 160
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง จ.เชียงใหม่
ประกาศรับรอง : วันที่ 25 สิงหาคม 2557
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 159

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 159
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 18 สิงหาคม 2557
จุดบริการรับรอง : บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จ.ชลบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 158

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 158
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาหนองคาย จ.หนองคาย
ประกาศรับรอง : วันที่ 14 สิงหาคม 2557
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานพญานาคท่าเสด็จ และบริเวณที่นั่งพักสำหรับผู้โดยสาร บขส.จังหวัดหนองคาย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 157

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 157
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว จ.ตรัง
ประกาศรับรอง : วันที่ 7 สิงหาคม 2557
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลย่านตาขาว และตลาดตำบลย่านตาขาว หน้าธนาคารออมสินสาขาย่านตาขาว จ.ตรัง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 155

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 155
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ปทุมธานี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองปทุมธานี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 154

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 154
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 14 สิงหาคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชีวิตรักษ์เมืองสิงห์ และ บริเวณสถานีขนส่ง จ.สิงห์บุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 153

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 153
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จ.พังงา
ประกาศรับรอง : วันที่ 1 สิงหาคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณสระเก็บน้ำหนองมูลตะกั่ว บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า และบริเวณอุทยานพระนารายณ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 152

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 152
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย จ.เลย
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 กรกฏาคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 151

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 151
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จ.นครปฐม
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 กรกฏาคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 150

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 150
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่
ประกาศรับรอง : วันที่ 6 กรกฏาคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณ รร.แม่ริมวิทยาคม และ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 149

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 149
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก หน่วยบริการพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 มิถุนายน 2555
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 148

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 148
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ หน่วยบริการสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 9 มีนาคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 147

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 147
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ หน่วยบริการชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ประกาศรับรอง : วันที่ 15 มกราคม 2555
จุดบริการรับรอง : บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 146

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 146
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จ.จันทบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 18 ตุลาคม 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.จันทบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 145

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 145
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จ.สงขลา
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 กันยายน 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 144

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 144
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 กันยายน 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ให้กับ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 143

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 143
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 สิงหาคม 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณสถานีรถไฟอำเภอบางสะพานน้อย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 142

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 142
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 3 สิงหาคม 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 141

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 141
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
ประกาศรับรอง : วันที่ 7 มิถุนายน 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคแพร่ และหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 140

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 140
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
จุดบริการรับรอง : หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 139

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 139
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ประกาศรับรอง : วันที่ 3 มีนาคม 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 138

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 138
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
จุดบริการรับรอง : รร.หนองไผ่

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 137

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 137
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา น้ำพอง (หน่วยบริการอุบลรัตน์) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ประกาศรับรอง : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
จุดบริการรับรอง : ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 136

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 136
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พิบูลมังสาหาร (หน่วยบริการโขงเจียม) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 19 มกราคม 2554
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.โขงเจียม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 135

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 135
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 สิงหาคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเนินสันติ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 134

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 134
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 สิงหาคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 133

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 133
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ท่ามะกา ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.ท่าม่วง และโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 132

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 132
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 131

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 131
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 130

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 130
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณบึงสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 129

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 129
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 21 เมษายน 2553
จุดบริการรับรอง : ณ สนามกีฬากลางแจ้ง (ตรงข้ามสถานีขนส่ง) จ.เพชรบูรณ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 128

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 128
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 127

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 127
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 มกราคม 2553
จุดบริการรับรอง : บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 126

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 126
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ด่านซ้าย จ.เลย
ประกาศรับรอง : วันที่ 17 ธันวาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ต.ภูเรือ จ.เลย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 125

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 125
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ประกาศรับรอง : วันที่ 3 กันยายน 2552
จุดบริการรับรอง : ในบริเวณสวนรมย์บุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 124

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 124
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศรับรอง : วันที่ 21 สิงหาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าโรงเรียนเสนาบดี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 123

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 123
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ท้ายเหมือง จ.พังงา
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 122

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 122
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บ้านผือ จ.อุดรธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสาธารณสุขอำเภอกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี และบริเวณหน้าโรงกรองน้ำหน่วยบริการกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 121

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 121
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้ามูลนิธิ สว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน และบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 120

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 120
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เวียงเชียงของ จ.เชียงราย
ประกาศรับรอง : วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
จุดบริการรับรอง : หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 119

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 119
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เทิง จ.เชียงราย
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณภายในโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 118

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 118
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ประกาศรับรอง : วันที่ 24 เมษายน 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานอนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 117

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 117
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประกาศรับรอง : วันที่ 18 มีนาคม 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร อ.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 116

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 116
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 115

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 115
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 114

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 114
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จ.ลำพูน
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 กันยายน 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 113

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 113
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จ.อยุธยา
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 กันยายน 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าหลวง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 112

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 112
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 สิงหาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณที่ว่าการอำเภอพระพรหม และบริเวณศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุพระพรหม อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 111

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 111
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณชุมชนหน้าวัดท่าเกวียน และบริเวณภายในโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 110

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 110
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จ.ลำปาง
ประกาศรับรอง : วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (พระเจ้าทิพย์ช้าง) จังหวัดลำปาง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 109

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 109
หน่วยบริการนากลาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
ประกาศรับรอง : วันที่ 7 กรกฎาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนากลางบริเวณที่ว่าการ อำเภอนากลาง บริเวณโรงพยาบาลนากลางและบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อ.นากลางจ.หนองบัวลำภู

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 108

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 108
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 กรกฎาคม 2551
จุดบริการรับรอง : ณ บริเวณ หน้าศาลเจ้าพ่อเสือ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 107

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 107
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 มิถุนายน 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณสี่แยกลำนารายณ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 106

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 106
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท จ. ชัยนาท
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 มิถุนายน 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณพิธีเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 105

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 105
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน จ.พัทลุง
ประกาศรับรอง : วันที่ 6 มิถุนายน 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาชัยสนและบริเวณหน้าตลาดสด เทศบาลตำบล เขาชัยสน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 104

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 104
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 มิถุนายน 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) และที่บริเวณจุดชมวิวลาดเกาะ เฉวงน้อย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 103

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 103
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำเลิงซิว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 102

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 102
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จ.สุรินทร์
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 มีนาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 101

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 101
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก จ.บุรีรัมย์
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 มีนาคม 2551
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 100

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 100
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณสนามโรงเรียนกบินทร์วิทยาและหน้าโรงเรียนกบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 99

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 99
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย จ.แพร่
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 สิงหาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัยบริเวณหน้าตลาดสดเด่นฤดี ถนนยันตรกิจโกศล และบริเวณหน้าร้านดูเด่นข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ สามแยกปากจั๊วะ ถนนอุตรดิตถ์-แพร่

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 98

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 98
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 สิงหาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล และบริเวณสวนสุขภาพ ศูนย์เยาวชนสถานีดับเพลิง 3 เทศบาลเมืองหล่มสัก

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 97

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 97
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช,ตลาดท่าช้าง, ตลาดนางบวช และบริเวณหน้า ร.ร.ธรรมโชติ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 96

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 96
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง,ร.ร.อนุบาลด่านช้าง,ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3, ตลาดสดเทศบาลด่านช้าง, สถานีขนส่งด่านช้าง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 95

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 95
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี(หน่วยบริการเวียงสระ-พระแสง)
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 มิถุนายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงสระซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน และบริเวณสนามกีฬา อำเภอพระแสง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 94

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 94
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ประกาศรับรอง : วันที่ 14 มิถุนายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 93

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 93
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 มิถุนายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 92

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 92
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงและบริเวณหน้าโรงเรียนงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 91

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 91
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประกาศรับรอง : วันที่ 25 พฤษภาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 90

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 90
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู จ.สตูล
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 พฤษภาคม 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ตำบลกำแพงและบริเวณท่าเทียบเรือปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 89

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 89
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หน่วยบริการสังคม)
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 เมษายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอสังคมและบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสังคม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 88

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 88
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ จ.หนองคาย
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 เมษายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 87

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 87
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พาน จ.เชียงราย
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 เมษายน 2550
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพานบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลเว่น ในตลาดอำเภอพานและบริเวณหน้าโรงเรียนพานพิทยาคม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 86

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 86
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 ธันวาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองปากช่อง และบริเวณตลาดกังวาน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 85

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 85
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เกาะคา จ.ลำปาง
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 ธันวาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเกาะคาบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงจ.ลำปาง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 84

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 84
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม จ.นครพนม
ประกาศรับรอง : วันที่ 6 กรกฎาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพตำบลศรีสงครามบริเวณสถานีขนส่งอำเภอศรีสงครามและบริเวณศาลาประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 83

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 83
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก จ.พิจิตร
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 มิถุนายน 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 82

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 82
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร จ.ชุมพร
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 มิถุนายน 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาหน้าโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ (ตลาดเทศบาล) และหน้าโรงเรียนเทศบาล บ้านท่าตะเภา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 81

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 81
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ตรัง จ.ตรัง
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 มิถุนายน 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสนามกีฬาเทศบาลทุ่งแจ้ง และสำนักงานเทศบาลนครตรัง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 80

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 80
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 25 พฤษภาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพกุดน้ำกินและสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 79

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 79
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 30 มีนาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสถานีรถไฟกุยบุรีบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลกุยบุรี และบริเวณป้อมตำรวจสามแยกหนองหมู

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 78

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 78
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน จ.เลย
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 มีนาคม 2549
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 77

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 77
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ฮอด จ.เชียงใหม่
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 มีาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฮอดบริเวณหน้าโรงพยาบาลฮอด และบริเวณหน้าโรงเรียนท่าข้ามเหนือ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 76

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 76
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 17 มีนาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสถานีขนส่ง(บ.ข.ส.) และบริเวณหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 75

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 75
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย จ.ยโสธร
ประกาศรับรอง : วันที่ 3 มีนาคม 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 74

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 74
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประกาศรับรอง : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาอ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 73

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 73
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ประกาศรับรอง : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
จุดบริการรับรอง : บริเวณเวทีไผทสราญ อ.เมือง จ.สุรินทร์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 72

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 72
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย จ.นครราชสีมา
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 ธันวาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสนามกีฬากลาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 71

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 71
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 ธันวาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสนามกีฬากลาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 70

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 70
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จ.สตูล
ประกาศรับรอง : วันที่ 13 กันยายน 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณ อ.เมือง จ.สตูล

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 69

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 69
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สะเดา จ. สงขลา
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 กันยายน 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณ อ.สะเดา จ.สงขลา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 68

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 68
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 กันยายน 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 67

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 67
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ประกาศรับรอง : วันที่ 15 สิงหาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 66

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 66
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง จ.บุรีรัมย์
ประกาศรับรอง : วันที่ 10 สิงหาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 65

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 65
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จ.อ่างทอง
ประกาศรับรอง : วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าบริษัทเพิ่มพูลทรัพย์ (1991) จำกัดบริเวณหน้าป้อมตำรวจตรงข้ามบริษัทเกรียงอิเล็กทริคส์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 64

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 64
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร จ.พิจิตร
ประกาศรับรอง : วันที่ 15 กรกฎาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 63

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 63
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม จ.นครพนม
ประกาศรับรอง : วันที่ 30 มิถุนายน 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะศรีโคตบูร บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 62

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 62
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 พฤษภาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพบึงพลาญชัย นอกสวนสุขภาพ บึงพลาญชัย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 61

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 61
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประกาศรับรอง : วันที่ 24 พฤษภาคม 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สถานีอนามัยหนองปลิงโรงเรียนช่อกระถิน โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดสุบรรณาราม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 60

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 60
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จ.พะเยา
ประกาศรับรอง : วันที่ 8 เมษายน 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพ (ริมกว๊าน)หน้าสวนสมเด็จย่าฯ ถนนริมกว๊าน ลานจอดรถหน้าวัดศรีโคมคำ ถนนพหลโยธิน

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 59

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 59
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง ติดคูเมือง ตลาดสดเทศบาลหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง มุมไปรษณีย์ และศาลเจ้าพ่อพระยาจักรบริเวณป้อมตำรวจ

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 58

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 58
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย จ.หนองคาย
ประกาศรับรอง : วันที่ 23 กันยายน 2547
จุดบริการรับรอง : บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล ต.จุมพล และตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว ซึ่งตั้งอยู่ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล ต.ปากคาด

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 57

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 57
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน จ.พิจิตร
ประกาศรับรอง : วันที่ 8 กันยายน 2547
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสุขภาพชานเขื่อนริมแม่น้ำน่าน, สถานีรถไฟตะพานหิน,ห้องประชุมศาลามหาดไทย 100 ปี, รร.เทศบาล 1 และ รร. เทศบาล 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 56

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 56
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส จ.นราธิวาส
ประกาศรับรอง : วันที่ 2 กันยายน 2547
จุดบริการรับรอง : บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย,สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส,โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, สนามกีฬาศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 55

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 55
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย จ.เลย
ประกาศรับรอง : วันที่ 9 สิงหาคม 2547/strong>
จุดบริการรับรอง : บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องเทศบาลเมืองเลย, บริเวณสถานีขนส่งเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 54

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 54
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จ.พังงา
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 สิงหาคม 2547
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 53

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 53
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 กรกฎาคม 2547
จุดบริการรับรอง : ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค, บริเวณ หน้าสนามกีฬา จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 52

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 52
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ จ.ตราด
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 กรกฎาคม 2547
จุดบริการรับรอง : ด้านหน้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 51

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 51
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จ.ตราด
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 กรกฎาคม 2547
จุดบริการรับรอง : ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล จ.ตราด, บริเวณ ด้านหน้าโรงพยาบาล จ.ตราด, บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 50

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 50
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคราม จ.มหาสารคราม
ประกาศรับรอง : วันที่ 7 มิถุนายน 2547
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 49

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 49
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปากท่อ จ.ราชบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 มิถุนายน 2547
จุดบริการรับรอง : บริเวณด้านหน้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 48

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 48
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จ.เชียงราย
ประกาศรับรอง : วันที่ 14 พฤษภาคม 2547
จุดบริการรับรอง : บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สาย และภายในบริเวณสวนสุขภาพอำเภอแม่สาย

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 47

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 47
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 พฤษภาคม 2547
จุดบริการรับรอง : บริเวณด้านหน้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 46

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 46
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จ.สระบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 2 กันยายน 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 45

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 45
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 สิงหาคม 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 44

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 44
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 21 สิงหาคม 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 43

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 43
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จ.ขอนแก่น
ประกาศรับรอง : วันที่ 24 กรกฎาคม 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 42

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 42
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จ.เชียงราย
ประกาศรับรอง : วันที่ 3 เมษายน 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 41

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 41
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 มีนาคม 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 40

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 40
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จ.ระยอง
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 มีนาคม 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 39

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 39
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 38

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 38
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จ.ตาก
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 ธันวาคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 37

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 37
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก จ.ตาก
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 ธันวามคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 36

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 36
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 35

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 35
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พัทลุง จ.พัทลุง
ประกาศรับรอง : วันที่ 29 ตุลาคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 34

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 34
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน จ.สกลนคร
ประกาศรับรอง : วันที่ 24 ตุลาคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 33

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 33
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ จ.สระบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 5 กรกฎาคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 32

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 32
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 7 มิถุนายน 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 31

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 31
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 เมษายน 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 30

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 30
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ประกาศรับรอง : วันที่ 27 มีนาคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 29

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 29
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยโสธร จ.ยโสธร
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 28

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 28
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ประกาศรับรอง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 27

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 27
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 30 มกราคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 26

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 26
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(บางพระ) จ.ชลบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 มกราคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 25

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 25
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พัทยา(บางละมุง) จ.ชลบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 มกราคม 2545
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 24

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 24
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 23

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 23
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น
ประกาศรับรอง : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 22

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 22
หน่วยบริการวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 กันยายน 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 21

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 21
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 สิงหาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 20

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 20
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหคีรี จ.นครสวรรค์
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 สิงหาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 19

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 19
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประกาศรับรอง : วันที่ 22 สิงหาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 18

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 18
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน จ.น่าน
ประกาศรับรอง : วันที่ 9 สิงหาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 17

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 17
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว จ.ตรัง
ประกาศรับรอง : วันที่ 13 กรกฎาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 16

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 16
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง
ประกาศรับรอง : วันที่ 26 มิถุนายน 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 15

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 15
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประกาศรับรอง : วันที่ 14 มิถุนายน 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 14

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 14
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 มีนาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 13

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 13
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 มีนาคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 12

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 12
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จ.นครนายก
ประกาศรับรอง : วันที่ 18 มกราคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 11

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 11
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับรอง : วันที่ 12 มกราคม 2544
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 10

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 10
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา จันดี จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศรับรอง : วันที่ 20 ธันวาคม 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 9

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 9
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 8

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 8
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ขลุง จ.จันทบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 28 กันยายน 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 7

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 7
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประกาศรับรอง : วันที่ 25 กันยายน 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 6

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 6
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม จ.นครพนม
ประกาศรับรอง : วันที่ 4 กันยายน 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 5

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 5
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ประกาศรับรอง : วันที่ 30 สิงหาคม 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 4

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 4
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศรับรอง : วันที่ 11 สิงหาคม 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 3

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 3
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

ประกาศรับรอง : วันที่ 5 เมษายน 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 2

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 2
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประกาศรับรอง : วันที่ 10 มีนาคม 2543
จุดบริการรับรอง : -

พื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 1

ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 1
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย จ.สุโขทัย
ประกาศรับรอง : วันที่ 2 มีนาคม 2543
จุดบริการรับรอง : -
เลื่อนขึ้นข้างบน