กปภ.ขอนแก่น ชูแผนสร้างสถานีผลิตน้ำเพิ่ม หลังภัยแล้งกระทบระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ขอนแก่น ชูแผนสร้างสถานีผลิตน้ำเพิ่ม หลังภัยแล้งกระทบระบบผลิต

กปภ.ขอนแก่น ชูแผนสร้างสถานีผลิตน้ำเพิ่ม หลังภัยแล้งกระทบระบบผลิต

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ความสามารถในการสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาลดลง วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

    นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.  เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำพอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาขอนแก่นลดระดับลง ประกอบกับระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความสามารถในการสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาลดลง อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาขอนแก่น ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการประสานงานกับโครงการบำรุงรักษาเขื่อนหนองหวาย กรมชลประทาน เพื่อขอรับความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำจำนวน ๔ เครื่อง สูบทอยน้ำจากคลองพระส่งไปยังโรงกรองน้ำบ้านโกทา เพื่อให้การสำรองน้ำดิบมีปริมาณเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ทำการขุดสระพักน้ำดิบที่โรงกรองน้ำบ้านโกทาให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น พร้อมทั้งก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพิ่มที่บริเวณสถานีสูบน้ำหนองหินให้สามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบได้อย่างเพียงพอ สำหรับระยะกลาง กปภ. ได้วางท่อน้ำดิบจากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองหินไปยังสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำดิบ และดำเนินการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำขนาด ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำชี สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น กปภ. วางแผนพิจารณาก่อสร้างสถานีผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำดิบที่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพน้ำจากลำน้ำพองที่มีปริมาณการปนเปื้อนมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอทั้งด้านอุปโภคบริโภค

    นายนนทศักดิ์ ภู่ภัทรางค์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาขอนแก่น ได้จัดเตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คัน ออกแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ลูกค้าใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย ทั้งนี้ ต้องขออภัยผู้ใช้น้ำสำหรับปัญหาน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในบางพื้นที่บางช่วงเวลา ตลอดจนข้อบกพร่อง/ข้อจำกัดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กปภ.สาขาขอนแก่น โทร. ๐ 4322 4022 หรือ PWA Call Center โทร. ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน