กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กปภ.สาขาจันดี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี โดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

      พร้อมกันนี้ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด บริการให้กับผู้ใช้น้ำประปาและประชาชนในพื้นที่ พร้อมอธิบายการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา สร้างความประทับใจและพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน