ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ

ตามประกาศ กปภ.ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังไฟล์ที่แนบมา

เลื่อนขึ้นข้างบน