รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

                   ตามที่ได้มีประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 28 พฤษจิกายน 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบทางวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน