กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเาข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเาข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเาข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)

          ตามประกาศ กปภ.ข.๓ ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) และประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา สังกัด กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกวิชาทั่วไป และวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น

          บัดนี้ กปภ.ข.๓ ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน