รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร

        ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิศวกร นั้น
        บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่รายงานตัว รายละเอียดดังไฟล์เเนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน