กปภ. พลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวกว่า ๑,๕๐๐ ไร่


กปภ. พลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวกว่า ๑,๕๐๐ ไร่

                  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สรุปผลโครงการปลูกป่าในรอบ ๕ ปี สามารถพลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้ว ๑,๕๖๑ ไร่ พร้อมตั้งเป้าปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอีก ๒,๐๐๐ ไร่ในปี ๒๕๖๐  

                  นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนคู่ขนานกันไปกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กปภ. ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อมที่มุ่งหวังปลูกจิตสำนึกของพนักงาน กปภ. รวมถึงสังคม ชุมชน และเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ การดำเนินกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าชายเลน ร่วมกับชุมชน ๑๙๑,๕๑๓ ครัวเรือน รวมพื้นที่ปลูกป่า๑,๕๖๑ ไร่ นอกจากนี้ ในปี๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีแห่งมหามงคลสมัยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กปภ. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในการดูแลรักษา            ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม มาจัดทำ "โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเทิดพระเกียรติสมเด็จ                พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"โดยร่วมสร้างผืนป่าเทิดพระเกียรติฯ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่พื้นที่ป่าริมอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พื้นที่ป่าแควระบมเขื่อนสียัด อ.ท่าตะเกียบ               จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ป่าต้นน้ำมูลเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พื้นที่ป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง อ.บางคนธี จ.สมุทรสงคราม พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ลุ่ม                  แม่น้ำท่าจีน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีพื้นที่ป่าอินทรีย์เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.บ่อเกลือจ.น่าน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก เป็นต้น

                นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปลูกป่าต้นน้ำฯ ถือเป็นนโยบายหลักที่ กปภ. ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๖๐ กปภ. มีเป้าหมายเดินหน้าสานต่อโครงการปลูกป่าต้นน้ำฯ โดยจะดำเนิน "โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน