กปภ.ลงนามข้อตกลงร่วมบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ลงนามข้อตกลงร่วมบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ

กปภ.ลงนามข้อตกลงร่วมบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวม 19 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ดังนั้น กปภ.จึงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวม 19 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินการบูรณาการข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของหน่วยงานให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ได้ให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำกว่า 3.9ล้านครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในส่วนของ กปภ.ได้มีการนำฐานข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13หลักมาใช้ในการปรับปรุงบริการประชาชนผ่านระบบ Smart Card Service ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการขอรับบริการจาก กปภ. เพื่อคัดสำเนาแบบรับรองรายการบุคคลแทนการเรียกสำเนาเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทำให้เพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบายตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้

เลื่อนขึ้นข้างบน