กปภ.ยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบทุจริต ยืนยันไม่เลี้ยงคนผิด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบทุจริต ยืนยันไม่เลี้ยงคนผิด

กปภ.ยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบทุจริต ยืนยันไม่เลี้ยงคนผิด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชี้แจงการแถลงข่าวกรณีทุจริตใน กปภ.ของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ว่า แม้จะเป็นโครงการในอดีตแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับ สตง. และ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อมูลการทุจริตและความไม่โปร่งใส โดยจะไม่ปกป้องบุคลากรที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า จากการแถลงข่าวของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ถึงการทุจริตใน กปภ. ว่าไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง ทั้งที่ตนได้ให้ข้อมูลไปแล้วกว่าสามเดือนนั้น ขอเรียนว่า กปภ. มีการพัฒนาและขยายเขตจำหน่ายน้ำทั่วประเทศปีละกว่า 1,800 โครงการตั้งแต่วงเงินหมื่นบาทจนถึงหลายร้อยล้านบาท ดังนั้น ใน 10 ปีที่ผ่านมา จึงมีโครงการมากกว่าหมื่นโครงการที่ได้ทำให้ประชาชนทั่วประเทศกว่า 4 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 12 ล้านคนมีน้ำอุปโภคและบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ กปภ. โดยหลายโครงการที่ได้รับการร้องเรียน รวมทั้งโครงการที่ นายวิลาศ ได้แถลงข่าวนั้น กปภ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่อง และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. ป.ป.ช. รวมทั้งการตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักตรวจสอบของ กปภ.ซึ่งได้ติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ สำหรับการปรับปรุงองค์กร กปภ.มีมาตรการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ภายในองค์กรโดยจัดลำดับความสำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) การจัดจ้างกำลังคนที่ดีและเก่ง การแก้ปัญหาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการตั้งทีมงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้รับจ้าง เป็นต้น ควบคู่กับการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งและก้าวสู่ความเป็นองค์กร PWA4.0 ให้ยั่งยืน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของ สตง. และ ป.ป.ช. และจะไม่ปกป้องหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่กระทำผิดเป็นอันขาด นอกจากนี้ ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ. และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ.ยังได้ประกาศจุดยืนพร้อมขับเคลื่อนองค์กรและประสานความร่วมมือกันสอดส่องดูแลและตรวจสอบทุกกระบวนการให้มีแต่ความโปร่งใสและปลอดการทุจริต 

เลื่อนขึ้นข้างบน