กปภ. เผยโครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” มีประชาชนได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า ๑.๕ ล้านครัวเรือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เผยโครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” มีประชาชนได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า ๑.๕ ล้านครัวเรือน

กปภ. เผยโครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” มีประชาชนได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า ๑.๕ ล้านครัวเรือน

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สรุปผลการดำเนินงาน "โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน" ปี 2555-2559สามารถช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศไปแล้ว ๑,๐๐๙ แห่ง โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๕๑๘,๖๖๕ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าอีก ๗๔ ชุมชนในปี ๒๕๖๐

            นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เป็นโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบรั้ว และนอกรั้ว กปภ. โดยการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำของชุมชนให้สะอาดสวยงามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนจำนวน๑,๐๐๙ ชุมชน โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๕๑๘,๖๖๕ ครัวเรือนหรือประมาณ ๖,๐๗๔,๖๖๐ คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๑๔๗,๑๙๐บาท สำหรับปี ๒๕๕๙ กปภ. ได้ดำเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนสร้างและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การขุดลอกคลองมาบหวายโสม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การกำจัดวัชพืชคลองลัดหลัก อ.บางคนธี จ.สมุทรสงคราม การกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

            นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวโดยสรุปว่า การดำเนินงานโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน นับเป็นกิจกรรม CSR ที่ กปภ. มุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาชุมชนรอบแหล่งน้ำ/ที่ดินที่ กปภ. ใช้น้ำดิบ ใช้ที่ดิน และวางท่อผ่าน สำหรับปี ๒๕๖๐ กปภ. มีเป้าหมายดำเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องอีก ๗๔ ชุมชน ซึ่งโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ กปภ. ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของชุมชนร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน