สตส. ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สตส. ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

สตส. ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

               นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์กิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"  เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้เน้นย้ำแนวทางการบริหารงานว่า ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ณ ลานร่มไม้ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 30 กันยายน 2559

เลื่อนขึ้นข้างบน