กปภ.รวมพลังพนักงานทั้งองค์กรต้านทุจริต ประกาศชัด “ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.รวมพลังพนักงานทั้งองค์กรต้านทุจริต ประกาศชัด “ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส”

กปภ.รวมพลังพนักงานทั้งองค์กรต้านทุจริต ประกาศชัด “ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส”

     ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"ให้คำมั่นทำหน้าที่บริการประชาชนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

     นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการผลิต ส่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนในส่วนภูมิภาค 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ปกป้องรักษาผลประโยชน์องค์กร และมีจิตสำนึกของความโปร่งใสในการทำงาน โดย กปภ.ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"   ให้ผู้บริหาร และพนักงาน กปภ. ได้ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาต่อองค์พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"ของ กปภ.สาขา ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การตรวจสอบโครงการทุจริตกับบทบาทของสื่อสารมวลชน" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่ พร้อมประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

     ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กปภ.มีความตั้งใจที่จะดำเนินงานอย่างเป็นระบบภายใต้กฎระเบียบ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และพร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของ กปภ.ได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน