กปภ. น้อมนำพระราชดำริ เร่งสร้างแก้มลิงเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. น้อมนำพระราชดำริ เร่งสร้างแก้มลิงเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

กปภ. น้อมนำพระราชดำริ เร่งสร้างแก้มลิงเก็บน้ำสู้ภัยแล้ง

                       การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) น้อมนำพระราชดำริโครงการแก้มลิง ผลักดัน กปภ. 234 สาขา เร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง ลดผลกระทบการขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้ง สร้างความมั่นใจผลิตจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

                      นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2558-2559 เป็นบทเรียนสำคัญที่ กปภ. ต้องเร่งบริหารจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุน ซึ่งการไม่มีแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเองนับเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงาน ที่ผ่านมา กปภ. ดำเนินงานโดยต้องพึ่งพาแหล่งน้ำดิบจากกรมชลประทาน แหล่งน้ำของชุมชน หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งขึ้นได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า กปภ. ใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำประปาปีละประมาณ 1,600 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นเพียง 3% ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้ในประเทศ ดังนั้น กปภ. ต้องบริหารจัดการน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำสะอาดเพื่อประชาชนอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาล่วงหน้า ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสำรวจปริมาณน้ำ โดยต้องคำนึงถึงฤดูกาลควบคู่กับการใช้ข้อมูลทรัพยากรน้ำมาวางแผนวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องใช้ ปริมาณน้ำสำรอง พร้อมจัดหาแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำของตนเอง หมายถึง กปภ. ทั่วประเทศต้องมีแหล่งน้ำดิบที่มั่นคงและยั่งยืน เพราะน้ำคือลมหายใจของทุกชีวิต

                    ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอน้อมนำโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี กปภ. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน