กปภ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำน้ำจากเขื่อนในพระราชดำริมาผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำน้ำจากเขื่อนในพระราชดำริมาผลิตน้ำประปา

กปภ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำน้ำจากเขื่อนในพระราชดำริมาผลิตน้ำประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำน้ำดิบจากเขื่อน  ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล มาผลิตเป็นน้ำประปาสะอาดให้บริการกับประชาชน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีภารกิจและหน้าที่หลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบมาเพื่อผลิตน้ำประปา ซึ่งด้วยภูมิประเทศที่ต่างกันตามภูมิภาคในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ. นั้น บางพื้นที่ประสบภัยแล้งเกือบตลอดทั้งปี จึงมีความยากลำบากในการจัดหาแหล่งน้ำ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคด้วยพระมหากรุณาธิคุณ กปภ. ซึ่งได้รับการจัดสรรน้ำจากเขื่อนในพระราชดำริมาใช้ผลิตเป็นน้ำประปาที่สะอาดให้บริการประชาชน อาทิ กปภ.สาขา ในจังหวัดตากใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพล กปภ.สาขา ในจังหวัดนครนายกใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล กปภ.สาขา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และปทุมธานี ใช้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ กปภ.  สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้กว่า 500,000 ครัวเรือน

          นอกจากนี้ เขื่อนในพระราชดำริยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในบางพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน