กปภ.แจงมีเงินหมุนเวียนตามปกติ ยันมีรายได้ดีต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.แจงมีเงินหมุนเวียนตามปกติ ยันมีรายได้ดีต่อเนื่อง

กปภ.แจงมีเงินหมุนเวียนตามปกติ ยันมีรายได้ดีต่อเนื่อง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันไม่ขาดสภาพคล่องในภาพรวมและการกู้เงินลงทุนในกิจการประปาถือเป็นเรื่องทั่วไป เนื่องจากสนองนโยบายรับมือภัยแล้งและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ ย้ำหนักแน่นองค์กรมีรายรับต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินมั่นคง

          นางสาวประภา พวงแก้ว รองผู้ว่าการ (การเงิน) กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.ให้ความสำคัญกับการให้บริการน้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานโลกแก่ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถตอบสนองนโยบายรับมือภัยแล้งและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ให้ได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง ซึ่ง กปภ.ได้เร่งดำเนินการโครงการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาเพิ่มเติม ทั้งในเชิงนโยบายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฯลฯ ตามแผนงานของรัฐบาล ควบคู่กับการพัฒนาระบบประปาในเชิงสังคม นอกจากนี้ ในปี 2558 จนถึง 2559 ที่เกิดวิกฤติภัยแล้งรุนแรงยาวนาน กปภ.ยังได้ใช้เงินลงทุนแก้ปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาด้วยการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง การปรับปรุงระบบผลิตน้ำจากบาดาล การก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ การปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา และการปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน

          การลงทุนทั้งหมดดังกล่าวทำให้ กปภ.จำเป็นต้องกู้เงินจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนรับเงินอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาล ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินในภาพรวมขององค์กรแต่อย่างใด โดย กปภ.ยังคงมีรายรับจากการจำหน่ายน้ำประปาในทุกๆ วันต่อเนื่อง และยังมีเงินหมุนเวียนไว้ในระดับปกติและมั่นคง มีความพร้อมพัฒนางานเพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปามาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่องแน่นอน  

เลื่อนขึ้นข้างบน