อธิบดีอัยการยัน กปภ.สอบทุจริตปราณบุรีถูกต้องตามกระบวนการแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

อธิบดีอัยการยัน กปภ.สอบทุจริตปราณบุรีถูกต้องตามกระบวนการแล้ว

อธิบดีอัยการยัน กปภ.สอบทุจริตปราณบุรีถูกต้องตามกระบวนการแล้ว

     นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา ยืนยันผลการตรวจสอบทุจริตโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปราณบุรี-หัวหินของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผ่านการวินิจฉัยถูกต้องตามกระบวนการ

      นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ กปภ. เช่น โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปราณบุรี-หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการวางท่อไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน เมื่อใช้งานจริงทำให้ท่อแตกชำรุดจำนวนมากนั้น กปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือละเลยกับประเด็นที่เกิดขึ้น โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง รวมทั้งได้ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้ว มีทั้งให้ออก ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ และว่ากล่าวตักเตือน สำหรับการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง กปภ.ได้ดำเนินการฟ้องร้องจากผู้รับจ้าง และจากธนาคารผู้ค้ำประกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

     นอกจากนั้น กปภ.ยังได้ขอความอนุเคราะห์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยาอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตามที่มีการแถลงข่าว ล่าสุด ท่านอธิบดีอัยการได้ตรวจสอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปราณบุรี-หัวหินแล้วเห็นว่า ผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือควบคุมการก่อสร้าง ถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ. ดังนั้น การลงโทษให้ออกจากงานจึงชอบและเหมาะสมแล้ว ส่วนกรณีกรรมการตรวจการจ้างที่ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน และไม่รักษาผลประโยชน์ของ กปภ. การมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. จึงชอบแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกรรมการตรวจสอบทางวินัยได้ตรวจสอบกระบวนการอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง การบริหารงานตามสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงาน พบว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานซึ่งต้องทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการตรวจรับท่อบริเวณหน้างาน ฉะนั้นผู้รับผิดในส่วนนี้จึงย่อมเป็นไปตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และกรรมการตรวจสอบทางวินัย รวมถึงอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. ซึ่งอธิบดีอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการวินิจฉัยรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องในทุกกระบวนการแล้ว สำหรับข้อร้องเรียนอื่น ๆ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการอย่างละเอียด เมื่อมีความชัดเจนแล้วจะนำมาสรุปชี้แจงต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน