กปภ.ยกระดับซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ พร้อมบริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ยกระดับซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ พร้อมบริการประชาชน

กปภ.ยกระดับซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ พร้อมบริการประชาชน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกระดับการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ ตั้ง"กองมาตรวัดน้ำ" จัดระบบ – วางมาตรฐานการจัดการมาตรวัดน้ำ นำเทคโนโลยีมาใช้เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแผนงาน พร้อมให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานอย่างมืออาชีพ

     นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.มุ่งมั่นดำเนินงานโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตจ่ายน้ำ และการจัดการระบบจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่ง กปภ.ลงทุนปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักและมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมนำเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำชนิดพกพามาใช้ในการทดสอบมาตรวัดน้ำถึงบ้านผู้ใช้น้ำตามรอบการบำรุงรักษาหรือตามที่ผู้ใช้น้ำร้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำได้ทันท่วงที และยกระดับการจัดการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ.ตั้ง "กองมาตรวัดน้ำ" เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำของ กปภ.ทำหน้าที่ดูแลระบบงานมาตรวัดน้ำให้มีการตรวจสอบ คัดกรอง ซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำอย่างเหมาะสม ในส่วนของการทดสอบความเที่ยงของมาตรวัดน้ำที่ผ่านการซ่อมจากกองมาตรวัดน้ำ อ้างอิงตามระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซ่อมเครื่องวัดตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศึกษาประเภทของวัสดุที่นำมาผลิตมาตรวัดน้ำ

     ในอนาคต กปภ.ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา วิจัย ยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการมาตรวัดน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และเปิดให้บริการทดสอบความเที่ยงมาตรวัดน้ำแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในระบบการจัดการมาตรวัดน้ำ (Meter Management System) เช่น เก็บประวัติมาตรวัดน้ำ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำกับความคงทนและอายุการใช้งานเพื่อนำผลไปปรับปรุงมาตรฐานแผนงานต่อไป

     ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ใช้น้ำ สามารถตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านเบื้องต้นได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบริเวณบ้าน และสังเกตมาตรวัดน้ำ หากพบว่ามาตรวัดน้ำยังหมุนอยู่แสดงว่ามีท่อรั่วภายในบ้านต้องรีบติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่เพื่อหา        แนวทางแก้ไขโดยเร็ว หรือ หากสงสัยว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน เช่น มาตรเดินช้าหรือเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำร้องไปที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ใช้อยู่ และหากพบว่ามีการคลาดเคลื่อน กปภ.จะดำเนินการซ่อม หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน