กปภ. เผยผลงาน CSR ๕ ปี มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า ๓.๗ ล้านครัวเรือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เผยผลงาน CSR ๕ ปี มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า ๓.๗ ล้านครัวเรือน

กปภ. เผยผลงาน CSR ๕ ปี มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า ๓.๗ ล้านครัวเรือน

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สรุปผลการดำเนินงานในช่วงแผนระยะยาว CSR ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่บริการทั่วประเทศโดยมีภาคีเครือข่าย ,๐๒๔ชุมชน ๒๙๓โรงเรียนมีผู้ได้รับประโยชน์แยกเป็น ๓,๗๔๙,๓๔๙ครัวเรือน และประชาชน๑๔,๓๘๔,๑๓๕คน

            พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. เปิดเผยว่า ในการกำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ของ กปภ. ภายใต้แนวปฏิบัติทาง CSR ตามมาตรฐานข้อแนะนำ ISO ๒๖๐๐๐ กปภ. ได้จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการใส่ใจผู้บริโภคประกอบด้วย โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน โครงการ กปภ. รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำ โครงการเติมใจให้กัน และโครงการน้ำประปาดื่มได้ นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ดำเนินโครงการ CSR นอกแผนระยะยาวความรับผิดชอบต่อสังคมปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ได้แก่ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกิจการประปา โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ โครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำ โครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง โครงการ กปภ.– กรมทางหลวง ร่วมใจต้านภัยแล้ง โครงการน้ำดื่มบรรจุขวด โครงการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันกปภ. มีภาคีเครือข่าย ๑,๐๒๔ชุมชน ๒๙๓โรงเรียน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ แยกเป็น๓,๗๔๙,๓๔๙ครัวเรือน และประชาชน๑๔,๓๘๔,๑๓๕คน รวมมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๗๘ล้านบาทประเด็นสำคัญ คือ การปลูกฝังให้พนักงานและผู้บริหาร กปภ. มีจิตสาธารณะดำเนินกิจกรรม CSR ด้วยตนเองซึ่ง ๕ ปีที่ผ่านมามีส่วนร่วมคิดเป็น ๒.๐๒ ครั้ง/คน/ปี

            นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงาน CSR ๕ ปี สะท้อนว่า กปภ. ให้ความสำคัญกับการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพใน ๗๔ จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่ง กปภ. ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจการประปาอย่างรับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกฝังพร้อมส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงจิตสาธารณะดำเนินกิจกรรม CSR ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ กปภ. เป็นองค์กรที่สามารถสร้างประโยชน์สุขแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ กปภ. อย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน