การประปาส่วนภูมิภาค จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU  โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในการประปาส่วนภูมิภาค

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในการประปาส่วนภูมิภาค ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งมอบนโยบายและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รักษาการประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กับ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้ลงนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมทั้งให้ กปภ. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของพลังงาน รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน วิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตพลังงาน รวมทั้งการลดสภาวะโลกร้อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กปภ. และ PEA เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งด้านระบบน้ำประปาและไฟฟ้า ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของระบบพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ตระหนักดีว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานจึงเป็นภารกิจสำคัญของคนไทยทุกคน ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้น กปภ. จึงริเริ่มโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานใน กปภ. และประสานความร่วมมือกับ PEA เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานที่ถูกต้องและพัฒนาเทคโนโลยี โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ ซึ่งจะนำประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ผู้ว่าการ PEA กล่าวว่า PEA ยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ กปภ. โดย PEA จะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการในรูปแบบของการจัดการพลังงานแบบครบวงจร ได้แก่ การสำรวจ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อประเมินศักยภาพและนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับ กปภ. พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับ กปภ. และเป็นการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน