กปภ.ปลื้มคว้า 92.45 คะแนน คุณธรรมและโปร่งใส อันดับ 5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ปลื้มคว้า 92.45 คะแนน คุณธรรมและโปร่งใส อันดับ 5

กปภ.ปลื้มคว้า 92.45 คะแนน คุณธรรมและโปร่งใส อันดับ 5

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 92.45 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี 2559 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้ กปภ.ติดอันดับ 5 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&TransparencyAssessment:ITA)ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ประเมินการปฏิบัติงานของ กปภ.โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 2. ประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 3. ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.เกี่ยวกับความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด และคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ กปภ.ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 92.45 คะแนน เป็นลำดับที่ 5 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยึดเป็นแนวทางการทำงานของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.ให้ประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน กปภ.ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต โดยการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบผ่านการรณรงค์โครงการ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" ตลอดปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.ให้เข้มข้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน