กปภ.ประกาศเจตจำนงบริหารงาน 6 ด้าน ต้านทุจริต ย้ำความโปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ประกาศเจตจำนงบริหารงาน 6 ด้าน ต้านทุจริต ย้ำความโปร่งใส

กปภ.ประกาศเจตจำนงบริหารงาน 6 ด้าน ต้านทุจริต ย้ำความโปร่งใส

 

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติเป็นแนวทางการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศและถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนั้น กปภ.จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 6 ด้าน คือ 1. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างเสมอภาคและตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิดผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.ทุกคนพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไม่เรียกรับสินบนหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท และมีความละอายต่อการทุจริต สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ และคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 6. ด้านการสื่อสาร ดำเนินการสื่อสารในองค์กร ในการถ่ายทอดพฤติกรรม 11 ประการ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง เป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.ทุกคนทั่วประเทศ จะปฏิบัติตามเจตจำนงที่ประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เพื่อให้ กปภ.เป็นหน่วยงานที่สะอาด โปร่งใส ปลอดการทุจริตและคอร์รัปชั่นเท่านั้น แต่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการที่ดีและมีคุณภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน