กปภ.คืนน้ำสะอาดให้สิ่งแวดล้อม ทดสอบน้ำทิ้งให้ อจน. ไม่คิดค่าใช้จ่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.คืนน้ำสะอาดให้สิ่งแวดล้อม ทดสอบน้ำทิ้งให้ อจน. ไม่คิดค่าใช้จ่าย

กปภ.คืนน้ำสะอาดให้สิ่งแวดล้อม ทดสอบน้ำทิ้งให้ อจน. ไม่คิดค่าใช้จ่าย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการความร่วมมือต่อเนื่องกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพลดลง เนื่องจากปัญหาน้ำเสียจากโรงงานและการขยายตัวของชุมชนที่มีอย่างหนาแน่นซึ่งมีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำใด ๆ ตลอดจนพื้นที่ในความดูแลของ กปภ.มีลูกค้าผู้ใช้น้ำจำนวนมากทำให้ปริมาณการใช้น้ำสูงตามไปด้วย กปภ.จึงให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนแบบยั่งยืน ตลอดจนพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย ดังนั้น กปภ.จึงร่วมมือกับ อจน.อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันโดยให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้แก่สำนักงานจัดการน้ำเสีย จำนวน 7 สาขา ได้แก่ สิงห์บุรี บ้านโป่ง หาดใหญ่ สงขลา อุดรธานี อำนาจเจริญ และเชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา จะเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและส่งให้ห้องปฏิบัติการในสังกัดของ กปภ.เขตที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว คือ กปภ.เขต 2, 3, 5, 7, 8 และ 9 เพื่อให้ กปภ.ตรวจดัชนีคุณภาพน้ำ จำนวน 8 พารามิเตอร์ซึ่งมีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ดังนี้ อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง (pH)อยู่ในระหว่าง 5.5-9.0 ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่กำหนดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อให้น้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลื่อนขึ้นข้างบน