กปภ.ลดความเหลื่อมล้ำเดินหน้าให้บริการด้วยความโปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ลดความเหลื่อมล้ำเดินหน้าให้บริการด้วยความโปร่งใส

กปภ.ลดความเหลื่อมล้ำเดินหน้าให้บริการด้วยความโปร่งใส

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต-จ่ายน้ำประปาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ    การตรวจสอบการทำงานที่โปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2559ซึ่งประเมิน โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น กปภ.ได้คะแนนอยู่ที่ 92.45คะแนน สูงเป็นลำดับที่ 5   จากรัฐวิสาหกิจ 54แห่ง ลำดับที่ 2 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กปภ.ยังคงเดินหน้าเพิ่มศักยภาพ    การผลิต-จ่ายน้ำประปา ตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชน โดยเน้นย้ำให้ปี 2560 ประชาชนทุกหมู่บ้านต้องมีน้ำใช้ กปภ.จึงได้เตรียมแผนขยายเขตพื้นที่ให้บริการ และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยได้วางระบบกำกับติดตามเชิงรุก ตรวจสอบการทำงานในแต่ละกระบวนการอย่างรัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ของ กปภ. ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามกปภ.ไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามา โดยได้เร่งรัดติดตามและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน          เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งบางโครงการสามารถหาบทสรุปและได้มีบทลงโทษผู้กระทำผิดออกมาแล้วอีกทั้งกปภ.ยังเปิดรับข้อมูลผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอีกหนึ่งช่องทางด้วย

          นอกจากนี้ กปภ.มีความตั้งใจที่จะลดปัญหาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีความล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการทำงาน โดย กปภ.จะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ ควบคุมดูแลในการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของที่ดินและแหล่งน้ำในการจัดทำโครงการ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อวางแผนการจัดเตรียมความพร้อม การขอดำเนินการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ ตลอดจนการร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการต่าง ๆ ของ กปภ.เพื่อยกระดับ และสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีความรอบคอบ รัดกุมมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน