38 ปี กปภ. ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

38 ปี กปภ. ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน

38 ปี กปภ. ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี ประกาศเจตนารมณ์"ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน" เดินหน้าขจัดความเหลื่อมล้ำด้านน้ำประปา เร่งรัดการขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการสร้างองค์กรโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโถงอาคาร 1สำนักงานใหญ่ กปภ.

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ. กำหนดจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 38 ปีในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยช่วงเช้า ผู้บริหาร พนักงาน กปภ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป และพิธีทางศาสนาพราหมณ์ โดยการบวงสรวงท่านเวสสุวรรณเทพ ท่านเจ้าแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ในวาระพิเศษนี้ กปภ. จัดให้มีการแสดงนิทรรศการวันประปาวิชาการ 2560 นำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปภ. พร้อมการเสวนาวิชาการจากวิทยากรพิเศษ โดย บริษัท K-Water (ประเทศเกาหลีใต้) และ บริษัท Saitama PrefectureGovernment Public Enterprise Bureau (ประเทศญี่ปุ่น) รวมถึงพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสร้างจิตสาธารณะของพนักงาน กปภ. ได้แก่รางวัล กปภ.สาขาดีเด่น รางวัลนักบริการมือทองสมองเพชร รางวัลทำดีมีผล คนยกย่อง รางวัลการแข่งขัน SCADA รางวัลนวัตกรรม เป็นต้น ในการนี้ กปภ. ของดรับกระเช้าแสดงความยินดี และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานของ กปภ. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน

         สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของ กปภ. ในก้าวต่อไปจะมุ่งเน้นการขจัดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ "ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน" โดย กปภ. จะเร่งรัดการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลน พร้อมจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างองค์กรมืออาชีพด้านน้ำประปาเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการสร้างองค์กรโปร่งใส ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

         ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ทุกระดับ มีความตระหนักในภาระหน้าที่และมุ่งมั่นตั้งใจสร้างความสุขให้กับประชาชน พัฒนาความเจริญให้กับประเทศ จึงขอให้มั่นใจว่า กปภ. เป็นมืออาชีพและที่พึ่งด้านน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 

เลื่อนขึ้นข้างบน