ประธานบอร์ด กปภ.มอบนโยบายก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประธานบอร์ด กปภ.มอบนโยบายก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน

ประธานบอร์ด กปภ.มอบนโยบายก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน

          ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะรักษาการประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ.โดยโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท จะต้องตรวจสอบความพร้อมก่อนดำเนินการทั้งด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้นำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ และให้คณะกรรมการอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปภ.พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาอนุมัติผลการประกวดราคาต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท กปภ.จะต้องกำหนดมาตรการตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการให้เหมาะสมชัดเจนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้วงเงินโครงการก่อสร้างซึ่งถือเป็นสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องนำเสนอเป็นวงเงินที่ "รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม"แล้วเท่านั้น ส่วนการคืนหลักประกันซองแก่ผู้เสนอราคา หากไม่มีระเบียบปฏิบัติ ให้ กปภ.กำหนดวิธีการปฏิบัติขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินการระหว่าง กปภ.กับผู้เกี่ยวข้อง

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กปภ.ทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน