กปภ.มั่นใจ แล้งนี้ฉลุย เตรียมพร้อมมาตรการรับมือ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.มั่นใจ แล้งนี้ฉลุย เตรียมพร้อมมาตรการรับมือ

กปภ.มั่นใจ แล้งนี้ฉลุย เตรียมพร้อมมาตรการรับมือ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ออกมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560 กำชับ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาจ่ายให้ประชาชนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ถือว่าไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีน้ำต้นทุนจากปี 2559 ทั่วประเทศ กว่า 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคในเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เช่น เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต ในปี 2560 จะไม่มีปัญหาเช่นกันเพราะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ มี กปภ. 4 สาขา ที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังเนื่องจากมีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบ คือ กปภ.สาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี สาขาเลิงนกทาจ.ยโสธร สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์ และสาขาพาน จ.เชียงราย อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบภัยแล้งที่จะมาถึง ได้กำชับให้ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่รับผิดชอบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญไว้รอบด้านตามมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำดิบ จัดทำแผนบริหารแหล่งน้ำดิบเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง สำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบที่ กปภ.ใช้อยู่ว่ามีประมาณน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา สำรวจหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม ตลอดจนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำดิบ ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ กำชับ กปภ. ทุกสาขา จัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ และตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและแนะนำให้ประชาชนประหยัดการใช้น้ำ และด้านการช่วยเหลือประชาชน กปภ.ให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาฟรีให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับน้ำประปาไปแจกจ่าย โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ หน่วยงานที่จะมาขอรับน้ำต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่มาบรรทุกน้ำด้วย นอกจากนี้ ในปี 2559 กปภ.นำรถบรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"และ "กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง"ซึ่ง กปภ.ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 กปภ.จ่ายน้ำฟรีเพื่อภัยแล้งไปแล้วประมาณ 655 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 11.8 ล้านบาท

          นายเสรี ศุภราทิตย์ เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กปภ.จะดำเนินการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ส่งจ่ายให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กปภ.ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และควรจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากการประปาไม่ว่ากรณีใด ๆ สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน