กปภ. ผนึกกำลัง กปน. “SAVE WATER…YOU MAKE IT” รณรงค์ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ยื่นขอฉลากเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ผนึกกำลัง กปน. “SAVE WATER…YOU MAKE IT” รณรงค์ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ยื่นขอฉลากเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กปภ. ผนึกกำลัง กปน. “SAVE WATER…YOU MAKE IT” รณรงค์ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ยื่นขอฉลากเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายเสรี ศุภราทิตย์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)นายสุชาติ ไกรศรีบวร ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3 กองตรวจการมาตรฐาน 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ นางสาวบุศราศิริ ธนะ ผู้อำนวยการศูนย์การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมแถลงข่าว "SAVE WATER…YOU MAKE IT"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำยื่นขอฉลากเขียวจาก สมอ.

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดหนึ่งที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าหรือ Demand Side Management: DSM สำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างจริงจังในด้านพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่วนด้านทรัพยากรน้ำที่ได้ย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤตภัยแล้งหลายปีต่อเนื่องและทำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคครัวเรือนเกิดการแย่งใช้น้ำ จนรัฐบาลต้องประกาศมาตรการประหยัดน้ำ ทั้งการใช้น้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น กปภ. และ กปน. ในฐานะผู้ผลิตน้ำสะอาด จึงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการใช้น้ำประปาของประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนรวมของสังคม โดยการปรับปรุงแนวทางการใช้น้ำประปาของประชาชนให้สอดคล้องกับแนวทางขยายกิจการประปาของ กปภ. และ กปน. ในขณะที่ผู้ใช้น้ำประปายังคงได้รับคุณประโยชน์และมีความพึงพอใจเช่นเดิม รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำยื่นขอฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมประหยัดน้ำจนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

          ผู้ว่าการ กปน.กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กปภ. และ กปน. ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตอุปกรณ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้คนใช้น้ำน้อยลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพคงเดิม และยื่นขอใช้ฉลากเขียวอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่ยังขาดการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบนอกจากนี้ ทั้ง กปภ. และ กปน. ยังร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากเขียว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้น้ำลดลงได้ หากทุกคนหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะคนเมืองหรือชนบท ก็มีส่วนร่วมได้ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER…YOU MAKE IT"

เลื่อนขึ้นข้างบน