กปภ. ร่วม 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วม 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

กปภ. ร่วม 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

                   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2560 ประกาศความพร้อมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งในและนอกพื้นที่ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

                   นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ภัยแล้ง เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญอยู่เป็นประจำทุกปี ดังนั้น กปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน จึงดำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ การสำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม การจัดเตรียมกำลังคนและรถยนต์บรรทุกน้ำ การตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา รวมถึงการตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ในด้านการช่วยเหลือประชาชน กปภ. ร่วมมือกับ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดย กปภ. ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ได้มีพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

                  ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความยินดีช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งให้สามารถดำเนินชีวิตตามปกติและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด โดยในปีงบประมาณ 2559 กปภ. จ่ายน้ำฟรีเพื่อภัยแล้งไปแล้วประมาณ 655 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 11.8 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งไปที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน