กปภ. ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการทำงานร่วมกัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการทำงานร่วมกัน

กปภ. ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการทำงานร่วมกัน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อสร้างและการวางท่อประปาที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่ 

        นายเสรี  ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.มีภารกิจในการสำรวจและวางท่อประปาเพื่อให้บริการน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งจำเป็นต้องวางระบบประปาผ่านโครงข่ายทางหลวงที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กปภ.และ ทช.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผล และประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรทางท้องถนน จึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)ร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อสร้างและการวางท่อประปาที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท ระหว่างกรมทางหลวงชนบทและการประปาส่วนภูมิภาค โดยทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมมือกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความรวดเร็วเพื่อการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น การขุดวางท่อและก่อสร้างต่าง ๆ การรื้อย้ายแนวท่อ การออกแบบการวางท่อ การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างหรือการคืนสภาพผิวทางหลวงชนบท กำหนดกรอบระยะเวลาในขั้นตอนการขออนุญาตจาก ทช. เป็นต้น นอกจากนี้ กปภ.และ ทช.จะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

        นายเสรี  ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน