กปภ.ย้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ว่าการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ย้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ว่าการ

กปภ.ย้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ว่าการ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันได้แต่งตั้งหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ว่าการ กปภ. ขณะนี้ กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานและพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่ถูกต้องชัดเจน และตอบโจทย์สาธารณชนได้

          นายธงชัย ระยะกุญชร โฆษก กปภ. เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือถึงคณะกรรมการ กปภ.ให้ทบทวนคุณสมบัติของนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. โดยขอให้ทบทวนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และหากพิจารณาแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ผู้ว่าการ กปภ.พ้นจากตำแหน่งนั้น คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า ประเด็นที่ สตง.ทักท้วงในเรื่องคุณสมบัติของนายเสรี ศุภราทิตย์ ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นเรื่องดุลยพินิจที่มีความเห็นต่างกันในประเด็นข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.ซึ่งเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ว่าการ กปภ.ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยสอดคล้องกับขั้นตอนทางกฎหมาย จึงกำหนดให้แต่งตั้งหน่วยงานกลางเพื่อมาพิจารณาเรื่องดังกล่าว

          ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำนวนการสอบสวนมีความรัดกุมและรอบคอบมากที่สุด ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่า กปภ.จะดำเนินการภายใต้ระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เลื่อนขึ้นข้างบน