กปภ. จับมือ Omron พัฒนาทักษะเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. จับมือ Omron พัฒนาทักษะเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

กปภ. จับมือ Omron พัฒนาทักษะเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่

        นายเสรี  ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ให้ความสำคัญกับระบบผลิตน้ำประปาที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานแก่ประชาชนทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กปภ.และบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด จึงร่วมกันลงนามใน "หนังสือแสดงเจตจำนงในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์ ProgrammableLogicControl(PLC)และจอ TouchScreenHumanMachine Interface"เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันในการพัฒนา เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์ ProgrammableLogic Control (PLC)และจอ TouchScreenHumanMachineInterface(HMI)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับติดตั้งในห้องควบคุมสถานีผลิตและสูบจ่ายน้ำของ กปภ. โดยมีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับแรงดัน อัตราการไหล ระดับน้ำ ส่งผลให้ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบชุดทดลองอุปกรณ์ Programmable Logic Control (PLC) และจอ Touch Screenจำนวน 12 ชุด และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานให้แก่วิศวกรและช่างเทคนิคของ กปภ. พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ บุคลากรทั้งสองหน่วยงานยังจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ปัญหาในงานระบบควบคุมอัตโนมัติร่วมกันอีกด้วย

        นายเสรี  ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ซึ่งจะนำมาสู่ความก้าวหน้าในการให้บริการแก่ประชาชน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน