กปภ. - สกว. ดันโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. - สกว. ดันโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

กปภ. - สกว. ดันโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

               การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือผลักดันโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการน้ำประปาและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่

              นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ. 234 สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนด้วยความใส่ใจและตรวจสอบจนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงการสูบจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชน สำหรับการควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ. มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร อุปกรณ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2559 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster)25 แห่งทั่วประเทศของ กปภ. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งตอกย้ำมาตรฐานการทำงานและคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ว่าเชื่อถือได้ในระดับสากล นอกจากนี้ ในปี 2560 กปภ. ร่วมกับ สกว. ดำเนินโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของน้ำประปา โดย สกว. จะใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและระบบการบริหารจัดการในการประเมินความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกัน เพื่อฝึกฝนบุคลากรของ กปภ. ให้สามารถประเมินความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

              ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายตัวของเมือง รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพน้ำดิบตามธรรมชาติ ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลซึ่งอาจส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ทำให้ กปภ. ต้องตื่นตัวและปรับองค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไปของ กปภ.          

เลื่อนขึ้นข้างบน