กปภ.แจกน้ำประชาชนช่วยภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.แจกน้ำประชาชนช่วยภัยแล้ง

กปภ.แจกน้ำประชาชนช่วยภัยแล้ง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ออกแจกจ่ายน้ำประปา ควบคู่กับสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. ทั้ง 234สาขาทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่บริการของ กปภ. และถิ่นทุรกันดารตามนโยบายรัฐบาล โดยแจกน้ำฟรีไปแล้วกว่า 112 ล้านลิตร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 26 เมษายน 2560) หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน