กปภ. ยืนยันมีการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ยืนยันมีการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อเนื่อง

กปภ. ยืนยันมีการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อเนื่อง

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอให้ประชาชนมั่นใจ น้ำประปาของ กปภ. มีแนวทางเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ. มีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กปภ. ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนเฝ้าระวังในทุก ๆ ด้านของกระบวนการผลิตน้ำประปา ทั้งด้านแหล่งน้ำ ด้านระบบผลิตน้ำ ด้านระบบจำหน่ายน้ำ และด้านผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้น้ำที่มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพน้ำได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการเหล่านี้จะต้องมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดย กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ จะต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกน้ำที่บ้านของผู้ใช้น้ำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยการสุ่มตรวจ 1 จุดต่อผู้ใช้น้ำ 5,000 ราย เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ โดยต้องมีคลอรีนเหลือในเส้นท่อไม่ต่ำกว่า 0.2ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU มีค่า PH อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่มีสารพิษใด ๆ

        ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีการติดตามเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) 25 แห่งทั่วประเทศของ กปภ. ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ว่าเชื่อถือได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำให้ช่วยกันดูแลระบบจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วยเพื่อให้น้ำประปาจากก๊อกภายในบ้านมีคุณภาพดี สามารถอุปโภคบริโภคได้ตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน