กปภ.ติดท็อปไฟว์ รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 92.45 คะแนน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ติดท็อปไฟว์ รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 92.45 คะแนน

กปภ.ติดท็อปไฟว์ รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 92.45 คะแนน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คว้าอันดับ 5 จากรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559    

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้ กปภ.ได้รับ 92.45 คะแนนจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&TransparencyAssessment:ITA)ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมทั้งหมด 140 หน่วยงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. ประเมินการปฏิบัติงานของ กปภ.โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 2. ประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 3. ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.เกี่ยวกับความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด และคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน จากผลการประเมินดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้วยกัน ถือได้ว่า กปภ.อยู่ในลำดับที่ 5 จากรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 54 หน่วยงาน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กปภ.ประกาศ "นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น"เพื่อเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยกเป็นวาระสำคัญของ กปภ. โดยแยกนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายเฉพาะในการดำเนินการส่งเสริมและกำหนดมาตรการให้สามารถลดและขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปโดยเร็ว

เลื่อนขึ้นข้างบน