กปภ. ภูมิใจ องค์กรบริหารงานโปร่งใส น้ำก็ได้คุณภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ภูมิใจ องค์กรบริหารงานโปร่งใส น้ำก็ได้คุณภาพ

กปภ. ภูมิใจ องค์กรบริหารงานโปร่งใส น้ำก็ได้คุณภาพ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความภาคภูมิใจ หลัง ป.ป.ช.ประกาศคะแนนติดอันดับต้น 1 ใน 5 รัฐวิสาหกิจ ผ่านขั้นตอนประเมินละเอียดยิบ ย้ำชัดคุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐานปฏิบัติตามคู่มือโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)

          นายเจียระนัย บุญรักษา ผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้ กปภ.ได้รับ 92.45 คะแนนจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&TransparencyAssessment:ITA)ประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดเนื้อหาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้ (1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption–Free Index) (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับผลคะแนนประเมินดังกล่าว กปภ.ต้องผ่านกระบวนการในการประเมินหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่เข้าประชุมรับฟังชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เก็บข้อมูลแบบสำรวจการรับรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เก็บข้อมูลแบบสำรวจการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเก็บข้อมูลแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Basedหลังจากนั้น จะมีตรวจสอบและประมวลผลคะแนน แล้วแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทำการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

          นางพวงทอง วังส์ด่าน ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ. เปิดเผยว่าในการผลิตน้ำประปานั้น กปภ.ปฏิบัติตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือWSPภายใต้มาตรฐาน WHO ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการประเมิน ITA ที่กำหนดให้ดำเนินงานโดยมีคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของ กปภ. มุ่งเน้นมาตรฐานกระบวนการผลิตจ่ายน้ำตั้งแต่การดูแลน้ำดิบต้นทางให้มีคุณภาพดี การผลิตน้ำสะอาดในโรงกรองน้ำที่มีขั้นตอนพิถีพิถัน รวมไปถึงการส่งจ่ายน้ำทางท่อเพื่อคงมาตรฐานความสะอาดจนถึงปลายทาง คือ ครัวเรือนประชาชนที่น้ำประปาจากก๊อกยังคงรักษามาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย 

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปที่ให้ความไว้วางใจแก่ กปภ.เสมอมา ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและขับเคลื่อนองค์กรที่กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน