ครม. ฉลุย โครงการปรับปรุงขยาย กปภ.ศรีสะเกษ – น่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ครม. ฉลุย โครงการปรับปรุงขยาย กปภ.ศรีสะเกษ – น่าน

ครม. ฉลุย โครงการปรับปรุงขยาย กปภ.ศรีสะเกษ – น่าน

          คณะรัฐมนตรี มีมติจัดสรรงบประมาณ โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2560ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ – (อุทุมพรพิสัย) – (ทุ่งไชย) – (ห้วยทับทัน) และ กปภ.สาขาน่าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความต้องการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2560 ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ และ กปภ.สาขาน่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้สามารถบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน กปภ.สาขาศรีสะเกษ และ น่าน ประสบปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน โดย กปภ.สาขาศรีสะเกษ จะดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตหนองแสง 1,000 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุงระบบผลิตที่วิทยาลัยเกษตร 200 ลบ.ม./ชม. ก่อสร้างระบบผลิตห้วยทับทัน 150 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบผลิตทุ่งไชย จาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม. สำหรับ กปภ.สาขาน่าน ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิต 600 ลบ.ม./ชม.ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ วางท่อส่ง – จ่ายน้ำ รวมประมาณ 97 กิโลเมตร คาดว่าเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของชุมชนในอนาคต 10 ปีข้างหน้า

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว นับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อสนับสนุนภารกิจของ กปภ. ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทั่วถึง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน