เติมใจให้กันครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เติมใจให้กันครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เติมใจให้กันครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน นำโดยผู้จัดการธิดารัตน์  ศรีบำรุง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ขานรับแผนยุทธศาสตร์องค์กร "งานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"  และวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ  โดยได้มีการออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในบริเวณบ้านหลุมหิน ม.4 และม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา ดูแลระบบประปาภายในและภายนอกให้กับผู้ใช้น้ำ และแจกเอกสารคู่มือประชาชน ให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ออกกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน