กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่าง 2 หน่วยงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่าง 2 หน่วยงาน

กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่าง 2 หน่วยงาน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ร่วมประชุมหารือกับ การประปานครหลวง (กปน.)ขับเคลื่อนภารกิจบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และ กปน. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. หลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

          นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)เปิดเผยว่ากปภ. และ กปน.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการสำรวจ การจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดย กปภ. มีเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการระหว่าง 2 หน่วยงาน กปภ. ร่วมกับ กปน. จึงจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กปภ.และ กปน. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. รวมถึงหารือแนวทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการเพื่อสามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและเพียงพอทั่วถึง

          นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้จากการประชุมหารือทั้ง 2 หน่วยงาน ในครั้งนี้ยังได้แนวทางในการปรับปรุงการบริการเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในทุก ๆด้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน