กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับบริษัท ทีทีเอ สุเอช จำกัด ลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำและลดน้ำสูญเสียโดยนำร่องในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยาเป็นแห่งแรก ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กปภ.ได้ดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (Non-Revenue Water) มาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาจากเส้นท่อนับตั้งแต่โรงผลิตน้ำประปาจนถึงบ้านเรือนผู้ใช้น้ำให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทสุเอชมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการเครือข่ายน้ำและลดปริมาณน้ำสูญเสีย ดังนั้น กปภ. และบริษัท ทีทีเอ สุเอช จำกัด (TTA SUEZ Company Limited) จึงร่วมกันลงนามในจดหมายแสดงความจำนง "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลดน้ำสูญเสียพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)"เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำของ กปภ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสียน้ำจากการใช้ที่ไม่จำเป็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของระบบการลดน้ำสูญเสียระหว่างพนักงานของ ทีทีเอ สุเอช และ กปภ. ตลอดจนศึกษาความเป็นได้ในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการการลดน้ำสูญเสียของ กปภ.

        นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้  บริษัท ทีทีเอ สุเอช จำกัด จะเป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของการลดน้ำสูญเสีย ตลอดจนจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการทดสอบระบบการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา พร้อมกับจัดการฝึกอบรมพนักงานของ กปภ.สาขาพัทยา ซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน