“มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” สร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

“มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” สร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

“มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” สร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

            5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแรงร่วมใจคืนคนดีสู่สังคม จับมือกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดหลักสูตรพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพด้านประปา  ไฟฟ้า และรุกขกร
ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

            วันนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2560) เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการ "มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน" โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.)การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และองค์การตลาด (อต.)จะร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกรให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และคืนคนดีสู่สังคม

            ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานในครั้งนี้  ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาล ในการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่เคยกระทำผิดพลาดในชีวิต และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติและมีความสุข โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในโครงการดังกล่าว เป็นการนำองค์ความรู้ความชำนาญของหน่วยงานประปา-ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ มาถ่ายทอดวิชาชีพด้านช่าง ประกอบด้วย หลักสูตรช่างประปาเบื้องต้น โดย กปน. และ กปภ. ได้แก่ ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั๊มน้ำและถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้าน และการต่อท่อประปา เป็นต้น หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร โดย กฟน. ได้แก่ การเดินไฟฟ้าและการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น และ หลักสูตรการตัดต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม โดย กฟภ. ได้แก่ การวินิจฉัยไม้ยืนต้น การตัดแต่งและศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ให้ถูกหลักวิชาการ ตลอดจนการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เป็นต้น แต่ละหลักสูตรใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยจะแทรกในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ที่กรมราชทัณฑ์กำหนดให้มีการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560ณ เรือนจำและทัณฑสถานจำนวน 7 แห่ง ใน จ.ปราจีนบุรี
จ.นครสวรรค์ จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบุรี และ จ.พัทลุง โดยผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมกว่า 700 คน จะได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรด้วย

            ด้าน ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ตลอดจน 5 หน่วยงานในสังกัดที่ได้ก่อให้เกิดร่วมมือกันในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็น "โอกาส" ครั้งสำคัญ ที่หน่วยงาน
ของทั้ง 2 กระทรวง จะได้หยิบยื่นให้ผู้ที่เคยกระทำความผิด ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง และใช้ความสามารถที่ได้รับการอบรมมาอย่างเต็มที่ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งตั้งมั่นเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนมีวิชาชีพติดตัวเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้โดยสุจริตต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน