กปภ. เสริมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบโอกาสผู้ต้องขังที่พัทลุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เสริมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบโอกาสผู้ต้องขังที่พัทลุง

กปภ. เสริมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบโอกาสผู้ต้องขังที่พัทลุง

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เสริมทักษะช่างประปาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน

                นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน โดยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบน้ำประปา กปภ. จึงริเริ่มการอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้นผ่านวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์จริงมาให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น ฯลฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์และเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผู้ต้องขังมีความสนใจและกระตือรือร้นในการอบรมเป็นอย่างดี และในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 กปภ. จะจัดอบรมให้แก่ผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง ซึ่ง กปภ. มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในโครงการนี้จะช่วยจุดประกายและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน