กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ดำเนินโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์มุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กำหนดพิธีเปิดตัวโครงการ 9 กันยายน 2560 นี้

              นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ได้ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม จิตสาธารณะของพนักงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยปี 2560 กำหนดพื้นที่ปลูกป่า จำนวน 500 ไร่ และจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบ 2,000 ไร่ ในปี 2564 ทั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดโครงการในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ  กรรมการรักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการ กปภ. เป็นประธาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ซึ่งบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้ดำเนินคู่ขนานไปกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นแล้ว ยังแสดงถึงพลังจิตสาธารณะของผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของผืนป่าและสนับสนุนชุมชนให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกับป่าไม้ของแผ่นดิน

              รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินฯจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ นั่นคือการคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติด้วยการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อสร้างสายน้ำลำธารอันเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน