กปภ.สาขากำแพงเพชร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การผลิตน้ำประปา เดินหน้าโครงการใส่ใจผู้บริโภค ให้แก่ อบต.ลานดอกไม้ตก ส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำของ อบต. มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากำแพงเพชร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การผลิตน้ำประปา เดินหน้าโครงการใส่ใจผู้บริโภค ให้แก่ อบต.ลานดอกไม้ตก ส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำของ อบต. มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

กปภ.สาขากำแพงเพชร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การผลิตน้ำประปา เดินหน้าโครงการใส่ใจผู้บริโภค ให้แก่ อบต.ลานดอกไม้ตก ส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำของ อบต. มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  นายสมชัย ทุมมณี ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้  นายนรินทร์ จันทรังษี หัวหน้างานผลิต เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตน้ำประปา การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และการบริหารงานให้กับคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้านของ อบต.ลานดอกไม้ตก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ทั้งนี้ กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคมาครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ อปท. ที่ผ่านการอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิตจาก อปท. อันจะส่งผลให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน