การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2560  เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี นำโดย นายพิสิฐ  ประสิทธิวงษ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขาณุวรลักษบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2560 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ,พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เลื่อนขึ้นข้างบน